หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 2. พระราชกฤษฏีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559
 3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 5. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬารวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)  โดยมี นายบดินทร์  ตรีรานุรัตน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  นายวิชิต  คงรัตนชาติ  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  คณะผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ  ข้าราชการและลูกจ้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเงินที่ได้จากการจัดโครงการ“แปลงขยะเป็นบุญ” โดยการจำหน่ายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วของศาลฯ รวมทั้งเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ มาจัดกิจกรรมการกุศลดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของวัสดุใช้แล้ว (ขยะ) และมีน้ำใจแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม ณ  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)  ตำบลปากโทก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อท.19/60
นัดไต่สวนพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อท.22/61
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การและกำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00